PBS series looks at Minnesota's plant-protein phenomenon